skip to main content

Jean Lambert London's Green MEP

Polski

Dzieñ dobry!

Nazywam siê Jean Lambert i jestem Twoj¹ pos³ank¹ do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych Anglii i Walii. W Parlamencie reprezentujê wszystkich mieszkañców i mieszkanki Londynu. Dla tych pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim uruchomi³am tê stronê, aby informowaæ o mojej pracy i doradziæ, gdzie szukaæ dalszych informacji po polsku.

Na tej stronie znajdziesz:

Dziêkujê za odwiedzenie mojej strony,

Jean Lambert
pos³anka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych w Londynie

 

„Jako polityczka Zielonych pracujê nad tym, aby spo³eczeñstwo opiera³o siê na bardziej sprawiedliwych zasadach. Chcê te¿ chroniæ œrodowisko naturalne. Wierzê, ¿e nasza przysz³oœæ zale¿y od miêdzynarodowej wspó³pracy w zakresie zapewnienia stabilnoœci gospodarki oraz walki z bied¹ i nierównoœciami spo³ecznymi. Jestem dumna z tego, ¿e reprezentujê mieszkañców i mieszkanki Londynu i wspó³tworzê siln¹ Grupê Zielonych w Parlamencie Europejskim. Zieloni s¹ skuteczni, poniewa¿ rozumiej¹, ¿e stare pomys³y nie rozwi¹¿¹ nowych problemów.”

Jean Lambert
pos³anka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych w Londynie


Praca Jean Lambert

Jean Lambert jest jedn¹ z dwóch europos³anek angielskiej Partii Zielonych i jedn¹ z oœmiu eurodeputowanych konurbacji londyñskiej w Parlamencie Europejskim. Zajmuje to stanowisko od 1999 roku.

G³ówne obszary pracy Jean Lambert to:

 

  • zatrudnienie, us³ugi publiczne i walka z wykluczeniem spo³ecznym,
  • zmiany klimatyczne, ochrona œrodowiska i praw zwierz¹t,
  • równoœæ, wolnoœci obywatelskie i bezpieczeñstwo,
  • pokój, prawa cz³owieka i sprawiedliwy handel.

 

 

 

W obszarze szczególnego zainteresowania Jean Lambert le¿¹: demokracja i prawa cz³owieka, sprawy azylu i imigracji, równoœæ i integracja spo³eczna, kwestie wolnego przep³ywu pracowników w Unii Europejskiej oraz rozwój nowej, Zielonej strategii zatrudnienia.

 

„Jako mieszkanka Londynu jestem zobowi¹zana pracowaæ nad tym, aby nasze miasto rozwija³o siê w sposób zrównowa¿ony, by³o bardziej otwarte i sprawiedliwe”.

Jean Lambert
pos³anka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych w Londynie

Jean spêdza po³owê swojego czasu pracy w Brukseli, a po³owê w Londynie, gdzie spotyka siê z lokalnymi grupami i firmami oraz zajmuje siê sprawami zg³oszonymi przez mieszkañców. Od czasu pierwszej elekcji w 1999 r. Jean rozwinê³a bliskie kontakty zawodowe ze spo³ecznoœciami lokalnymi, organizacjami pozarz¹dowymi, zwi¹zkami zawodowymi oraz politykami i polityczkami w Londynie. Dziêki obserwowaniu ró¿norodnych projektów, organizowaniu konferencji i braniu w nich udzia³u, udzielaniu odpowiedzi w publicznych konsultacjach i zainteresowaniu sprawami Londyñczyków mo¿e dbaæ o to, aby doœwiadczenie ze stolicy Wielkiej Brytanii by³o brane pod uwagê podczas tworzenia europejskiej polityki w kluczowych obszarach.
Praca w Parlamencie Europejskim

Jean Lambert jest cz³onkini¹ Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie i jej rzeczniczk¹ ds. azylu i uchodŸców. Zdoby³a tytu³ Pos³a Roku 2005 za Pracê na Rzecz Praw Cz³owieka i Sprawiedliwoœci.

Dzia³alnoœæ parlamentarn¹ Jean mo¿na przeœledziæ na jej polskojêzycznej podstronie na portalu Parlamentu Europejskiego. Znajduj¹ siê tam projekty rezolucji przygotowanych przez Jean, jej sprawozdania, teksty wyst¹pieñ na posiedzeniach, postawionych pytañ i wiele innych informacji:
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?language=PL&partNumber=1&country=GB&zone=London&id=4531

Archiwum pracy Jean Lambert w poprzednich kadencjach Parlamentu znajduje siê tutaj.

Jean udziela siê w wielu komisjach Parlamentu Europejskiego:

 

  • jest cz³onkini¹ Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, gdzie pracuje nad problemami takimi jak imigracja, wykluczenie spo³eczne, prawa pracowników i bezpieczeñstwo socjalne;
  • jest zastêpczyni¹ cz³onka Komisji Wolnoœci Obywatelskich, Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych;
  • zajmuje siê kwestiami starzenia siê, walki z ubóstwem oraz rasizmem, a tak¿e ró¿norodnoœci¹, problemami niepe³nosprawnych oraz prawami gejów i lesbijek;
  • jest aktywnie zaanga¿owana w Delegacjê Azji Po³udniowej.

P0rady dla polskojêzycznych mieszkañców Londynu

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Wielkiej Brytanii jest Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, która znajduje siê przy Portland Place 47, kod pocztowy: W1B 1JH, tel.: + 44 870 774 2700, faks: +44 207 291 35 75 lub + 44 207 291 35 76.
www.london.polemb.net

Informacje konsularne (paszporty, wizy, sprawy prawne i obywatelskie) uzyskaæ mo¿na w Konsulacie RP, który znajduje siê w Londynie przy 73 New Cavendish Street, kod pocztowy: W1W 6LS, tel.: +44 207 2913 900 lub +44 207 2913 914.
www.polishconsulate.co.uk
Zaanga¿owanie polityczne

Jeœli chcesz w³¹czyæ siê w zielon¹ politykê, do³¹cz do Partii Zielonych Anglii i Walii (http://www.greenparty.org.uk ). Zieloni zjednoczeni s¹ w globalnym ruchu politycznym, reprezentowanym przez Globalnych Zielonych (http://www.globalgreens.org ). W Europie dzia³a Europejska Partia Zielonych (http://www.globalgreens.org ), która zrzesza 35 partii z ca³ej Europy, w tym Partiê Zielonych Anglii i Walii oraz Zielonych 2004 (http://www.zieloni2004.pl ) z Polski. W Parlamencie Europejskim Zieloni tworz¹ czwart¹ co do wielkoœci frakcjê: Grupa Zielonych-Wolne Przymierze Europejskie (http://www.greens-efa.org ).

M³odzi Zieloni za³o¿yli Globalnych M³odych Zielonych (http://www.globalyounggreens.org ), a w Europie Federacjê M³odych Europejskich Zielonych (www.fyeg.org), która skupia m³odzie¿owe organizacje, w tym M³odych Zielonych Anglii i Walii (www.younggreens.greenparty.org.uk) oraz Ostr¹ Zieleñ z Polski.

Prowadzona przez wiele organizacji polonijnych kampania Polacy g³osuj¹ (Poles to Polls, www.polacyglosuja.org.uk) zachêca Polaków i Polki do aktywnego ¿ycia politycznego na Wyspach Brytyjskich. Na jej stronie znaleŸæ mo¿na informacje o kolejnych wyborach w Wielkiej Brytanii i mo¿liwoœci uczestnictwa w nich obywateli Polski.

 

Kultura polska

Kulturê polsk¹ na Wyspach Brytyjskich promuje rz¹dowy Polski Instytut Kulturalny (http://www.polishculture.org.uk ) z siedzib¹ w Londynie. Na jego stronie podane s¹ informacje o prowadzonych dzia³aniach oraz wiele przydatnych linków.

Obecnie w Wielkiej Brytanii do wiosny 2010 r. trwa Rok Polski (Polska Year!, http://www.polskayear.pl ), w ramach którego odbywa siê wiele interesuj¹cych wydarzeñ kulturalnych. Ich kalendarz znajduje siê na stronie internetowej.

Najwiêksze centrum kultury polskiej w Londynie to Polski Oœrodek Spo³eczno-Kulturalny w Londynie (POSK, http://www.posk.org ). Znajduje siê w nim polska biblioteka i ksiêgarnia oraz restauracja i kawiarnia, odbywaj¹ siê spektakle teatralne, pokazy filmowe i koncerty, w tym koncerty jazzowe oraz ró¿norakie konferencje. POSK jest te¿ siedzib¹ wielu organizacji polonijnych.
Pomoc
Na Wyspach Brytyjskich dzia³a wiele organizacji polonijnych. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii (http://www.zpwb.org.uk ) jest jedn¹ z najstarszych i najwiêkszych organizacji. Bardzo prê¿nie dzia³a te¿ m³odsza Poland Street (http://www.zpwb.org.uk ). Swoje organizacje maj¹ polscy studenci, technicy, przedstawiciele wolnych zawodów czy biznesmeni. Organizacje polonijne staraj¹ siê pomagaæ rodakom w ró¿noraki sposób.

Polski Klub Psychologiczny (http://www.zpwb.org.uk ) udziela darmowych porad psychologicznych osobom, które maj¹ problemy z przystosowaniem siê do ¿ycia na emigracji.

W przypadku problemów w pracy pomóc mog¹ zwi¹zki zawodowe, np. UNISON prowadzi specjaln¹ sekcjê dla pracowników-imigrantów i udziela porad tak¿e po polsku: (http://www.unison.org.uk/migrantworkers ).

Aby zg³osiæ przestêpstwo lub udzieliæ informacji zwi¹zanych z przestêpczoœci¹, wpisz swój kod pocztowy na stronie: (http://www.met.police.uk/saferneighbourhoods ), a znajdziesz numer telefonu oraz adres pocztowy i elektroniczny najbli¿szego lokalnego posterunku policji.

Wiêcej informacji na temat zg³aszania przestêpstw i ich rodzajów znaleŸæ mo¿na tu: (http://www.met.police.uk/reporting_crime/index.htm ).

Jeœli by³eœ œwiadkiem lub ofiar¹ przestêpstwa i potrzebujesz bezp³atnej poufnej pomocy, skontaktuj¹ siê z pomagaj¹c¹ ofiarom organizacj¹ Victim Support:
(http://www.victimsupport.org.uk/vs_england_wales ).

Jeœli jesteœ obywatelem/obywatelk¹ UE oraz zamieszka³eœ na Wyspach Brytyjskich na sta³e (na d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy), uzyskujesz status „ordinary resident” (zwyk³ego mieszkañca) i przys³uguje ci bezp³atna opieka zdrowotna, tak samo jak obywatelom Zjednoczonego Królestwa. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o opiece zdrowotnej na Wyspach, odwiedŸ stronê Ministerstwa Zdrowia:
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.htm

Jeœli masz pytania dotycz¹ce pracy i œwiadczeñ w Wielkiej Brytanii, odwiedŸ stronê Ministerstwa Pracy i Œwiadczeñ: www.dwp.gov.uk Znajdziesz na niej porady dla pracowników, pracodawców i bezrobotnych. Wkrótce bêdzie ona dostêpna w wielu jêzykach:
http://www.dwp.gov.uk/otherlanguages/

ECAS, czyli the European Citizen Action Service, to niezale¿na pozarz¹dowa organizacja, która wspiera rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego w Unii Europejskiej. Wzmacnia organizacje pozarz¹dowe oraz pomaga obywatelom, aby ich g³os by³ bardziej s³yszalny w UE: http://ww.ecas.org

Wiêcej porad dla mieszkañców i mieszkanek Londynu (po angielsku) znajdziesz w czêœci Porady dla Londyñczyków:
http://www.jeanlambertmep.org.uk/for-londoners/
Instytucje UE
Instytucje Unii Europejskiej wspieraj¹ w ró¿noraki sposób obywateli UE i znajduj¹ce siê na jej terenie firmy i organizacje. Mo¿esz siê z nimi skontaktowaæ w ka¿dym jêzyku urzêdowym UE, w tym po polsku. Tu (http://ec.europa.eu/solvit/site/links/index_en.htm ) i poni¿ej znajdziesz wiele przydatnych linków:

Your Europe (Twoja Europa) to portal zawieraj¹cy dane o prawach obywateli UE, ich rodzin i firm:
http://ec.europa.eu/youreurope/

EURES, Europejski Portal Mobilnoœci Zawodowej, dostarcza informacji w sprawach pracy i ¿ycia w ró¿nych krajach UE. Pomaga te¿ w zdobyciu pracy lub pracowników na terenie UE, poniewa¿ m.in. prowadzi otwart¹ bazê CV:
http://ec.europa.eu/eures

Ploteus informuje o studiowaniu na terenie UE:
http://ec.europa.eu/ploteus/

European Youth Portal (Europejski Portal M³odzie¿owy) doradza m³odzie¿y o mo¿liwoœciach pracy, studiowania, nauki, wolontariatu i wykonywania prac dorywczych w UE:
http://europa.eu/youth/

SOLVIT to sieæ do rozwi¹zywnia problemów. Kraje UE wspó³pracuj¹ ze sob¹, aby rozwi¹zywaæ wewnêtrzne problemy rynkowe polubownie, bez procesów s¹dowych. Z SOLVIT bezp³atnie korzystaæ mog¹ zarówno obywatele, jak i firmy:
http://ec.europa.eu/solvit

Ka¿dy obywatel Unii Europejskiej mo¿e z³o¿yæ petycjê do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres dzia³alnoœci Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpoœrednio tej osoby/osób. To jedno z podstawowych praw obywateli UE. Przys³uguje ono tak¿e przedsiêbiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadaj¹ siedzibê na terenie EU. Tutaj przeczytasz wiêcej o petycjach po polsku:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=49

Kontakt w jêzyku polskim

Z biurem Jean Lambert mo¿na kontaktowaæ siê w jêzyku polskim.

Biuro europoselskie Jean Lambert:

Office of Jean Lambert MEP
CAN Mezzanine
49-51 East Road
London
N1 6AH

Tel: +44 (0) 20 7250 8416

W jêzyku angielskim kontaktowaæ siê mo¿na ze wszystkimi biurami Jean Lambert: w Brukseli, Strasburgu i Londynie. Dane kontaktowe biur znajduj¹ siê tutaj:
http://www.jeanlambertmep.org.uk/contact-jean/

Informacje na temat rejestracji do g³osowania

Jeœli jesteœ obywatelem Unii Europejskiej lub Wspólnoty Brytyjskiej, przys³uguje Ci prawo do zarejestrowania siê na liœcie wyborczej niektórych wyborów w Wielkiej Brytanii.

Ka¿dy w Wielkiej Brytanii ma lokaln¹ Radê Miejsk¹, cz³onka parlamentu, który zasiada w Parlamencie Wielkiej Brytanii i cz³onków Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentuj¹ go w Europie. Kiedy oddajesz swój g³os, decydujesz, o tym kto bêdzie Ciê reprezentowa³ i podejmowa³ w Twoim imieniu decyzje dotycz¹ce szerokiego zakresu zagadnieñ – od dróg i recyklingu w Twoim rejonie, do edukacji i zmian klimatu. Na stronie internetowej http://www.aboutmyvote.co.uk/ sprawdzisz mo¿esz, kto Ciê reprezentuje i na jakim poziomie.

Rejestracja na liœcie wyborczej jest prosta i zajmuje tylko kilka minut. Po prostu wype³nij formularz, wydrukuj go, podpisz i odeœlij do swojego, lokalnego biura wyborczego. Jego adres i dane kontaktowe znaleŸæ mo¿esz wpisuj¹c tutaj swój kod pocztowy.

Obywatele Unii Europejskiej glosowaæ mog¹ w europejskich i lokalnych wyborach w Wielkiej Brytanii, ale nie maj¹ prawa do g³osowania w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, ani w referendach.

Nastêpne zaplanowane w Wielkiej Brytanii wybory odbêd¹ siê 3-go maja 2012 roku. Obejmuj¹ one wybory do Rady Londynu i jego Burmistrza i wybory do w³adz lokalnych w niektórych czêœciach Anglii.